Timpuri verbale

Cuprins:

Comparație: Prezentul Simplu – Prezentul Continuu

Folosim prezentul simplu atunci când vorbim despre obiceiuri și acțiuni de rutină.

Folosim următoarele expresii de timp cu prezentul simplu:

every day/week/month/year (în fiecare zi/săptămână/lună/an), on Thursday (joi), in the morning (de dimineață), in September (în septembrie), at night (noaptea), at 7:30 (la 7:30).

Folosim următoarele adverbe de frecvență cu prezentul simplu

always (mereu), usually (de obicei), often (adesea), sometimes (câteodată), never (niciodată).

Folosim prezentul continuu atunci când vorbim despre acțiuni care se petrec în momentul vorbirii.

Folosim următoarele expresii de timp cu prezentul continuu:

now (acum), right now (chiar acum), at the moment (în momentul de față).

Prezentul SimpluPrezentul Continuu
I go to work every day. (= Eu merg la muncă zilnic.)I’m going to work now. (= Merg la muncă acum.)
She goes to work every day. (= Ea merge la muncă zilnic.)She’s going to work now.
They go to work every day. (= Ei merg la muncă zilnic.)They’re going to work now.
I don’t go to work every day. (= Eu nu merg la muncă zilnic.)I’m not going to work now.
She doesn’t go to work every day. (= Ea nu merge la muncă zilnic.)She isn’t going to work now.
They don’t go to work every day. (= Ei nu merg la muncă zilnic.)They aren’t going to work now.
Do I go to work every day?Am I going to work now?
Does she go to work every day?Is she going to work now?
Do they go to work every day?Are they going to work now?
Yes, I do./No, I don’t.Yes, I am./No, I’m not.
Yes, she does./No, she doesn’tYes, she is./No, she isn’t.
Yes, they do./No, they don’t.Yes, they are./No, they aren’t.
I watch TV every day. (Mă uit la televizor zilnic.)
She watches TV every day. (Ea se uită la televizor zilnic.)
They watch TV every day. (Ei/Ele se uită la televizor zilnic.)
I’m watching TV now. (Mă uit la televizor acum.)
She’s watching TV now. (Ea se uită la televizor acum.)
They are watching TV now. (Ei/Ele se uită la televizor acum.)
I don’t watch TV every day. (Nu mă uit la televizor zilnic.)
She doesn’t watch TV every day. (Ea nu se uită la televizor zilnic.)
They don’t watch TV every day. (Ei/Ele nu se uită la televizor zilnic.)
I’m not watching TV now. (Nu mă uit la televizor acum.)
She isn’t watching TV now. (Ea nu se uită la televizor acum.)
They aren’t watching TV now. (Ei/Ele nu se uită la televizor acum.)
Do I watch TV every day. (Mă uit la televizor zilnic?)
Does she watch TV every day. (Se uită ea la televizor zilnic?)
Do they watch TV every day. (Se uită ei/ele la televizor zilnic?)
Am I watching TV now? (Mă uit la televizor acum?)
Is she watching TV now? (Se uită ea la televizor acum?)
Are they watching TV now? (Se uită ei/ele la televizor acum?)
Yes, I do./No, I don’t. (Da, mă uit./Nu, nu mă uit.)
Yes, she does./No, she doesn’t. (Da, ea se uită./Nu, ea nu se uită.)
Yes, they do./No, they don’t. (Da, ei se uită./Nu, ei nu se uită.)
Yes, I am./No, I am not. (Da, mă uit./Nu, nu mă uit.)
Yes, she is./No, she isn’t. (Da, ea se uită./Nu, ea nu se uită.)
Yes, they are./No, they aren’t. (Da, ei/ele se uită./Nu, ei/ele nu se uită.)

PREZENTUL PERFECT

Folosim prezentul perfect pentru a vorbi despre acțiuni încheiate în trecut, dar care au încă legătură cu prezentul. Folosim prezentul perfect când momentul în care s-a petrecut acțiunea nu este cunoscut sau important.

She has been to China. (Ea a fost în China.)

We have seen some beautiful mountains. (Am văzut niște munți frumoși.)

Pentru a alcătui prezentul perfect, folosim HAVE/HAS + participiul perfect (forma a 3-a) al verbului.

Forma lungăForma scurtă
I haveclimbed. (am/ai/a/ați/au urcat)I’veclimbed.
You haveYou’ve
He has
She has
It has
She’s
He’s
It’s
We have
You have
They have
We’ve
You’ve
They’ve

Forma afirmativă

Reguli de scriere:

Participiul perfect pentru verbele regulate este același ca forma lor la trecutul simplu. (-d, -ed, -ied)

live – lived – lived (a trăi, a locui)

climb – climbed – climbed (a urca)

cry – cried – cried (a plânge)

Verbele care au o forma neregulată la trecutul simplu vor avea, de asemenea, o formă neregulată la participiul trecut.

see – saw – seen (a vedea)

be – was/were – been (a fi)

go – went – gone (a merge)

Forma de bazăTrecutul simpluParticipiul trecut
be (a fi)was/werebeen
become (a deveni)becamebecome
begin (a începe)beganbegun
bite (a mușca)bitbitten
blow (a sufla)blewblown
break (a sparge)brokebroken
bring (a aduce)broughtbrought
build (a construi)builtbuilt
buy (a cumpăra)boughtbought
catch (a prinde)caughtcaught
choose (a alege)chosechosen
come (a veni)camecome
cost (a costa)costcost
cut (a tăia)cutcut
do (a face)diddone
draw (a desena)drewdrawn
drink (a bea)drankdrunk
drive (a conduce)drovedriven
eat (a mânca)ateeaten
fall (a cădea)fellfallen
feed (a hrăni)fedfed
feel (a simți)feltfelt
fight (a se lupta)foughtfought
find (a găsi)foundfound
fly (a zbura)flewflown
forget (a uita)forgotforgotten
forgive (a ierta)forgaveforgiven
get (a primi)gotgot
give (a da)gavegiven
go (a merge)wentgone
grow (a crește)grewgrown
have (a avea)hadhad
hear (a auzi)heardheard
hide(a ascunde)hidhidden
hit (a lovi)hithit
hold (a ține)heldheld
hurt (a răni)hurthurt
keep (a păstra)keptkept
know (a ști)knewknown
leave (a pleca)leftleft
lose (a pierde)lostlost
make (a face)mademade
meet (a întâlni)metmet
pay (a plăti)paidpaid
put (a pune)putput
read (a citi)readread
ride (a călări)roderidden
run (a alerga)ranrun
say (a spune)saidsaid
see (a vedea)sawseen
sell (a vinde)soldsold
send (a trimite)sentsent
set (a seta)setset
shake (a agita)shookshaken
show (a arăta)showedshown
shut (a închide)shutshut
sing (a cânta)sangsung
sit (a sta)satsat
sleep (a dormi)sleptslept
speak (a vorbi)spokespoken
spend (a cheltui, a petrece)spentspent
stand (a sta în picioare)stoodstood
steal (a fura)stolestolen
swim (a înota)swamswum
take (a lua)tooktaken
teach (a preda, a învăța pe cineva)taughttaught
tell (a spune)toldtold
think (a gândi, a crede)thoughtthought
throw (a arunca)threwthrown
understand (a înțelege)understoodunderstood
wake (a trezi)wokewaken
wear (a purta)woreworn
win (a câștiga)wonwon
write (a scrie)wrotewritten

PREZENTUL CONTINUU CU REFERIRE LA VIITOR

Putem folosi prezentul continuu pentru a vorbi despre lucruri pe care plănuim să le facem în viitor. Este similar cu be going to.

Iam / am notworking. (voi/ vei/ va/ vom/ veți/ vor lucra)
Youare / are not
He/She/Itis / is not
We/You/Theyare / are not

Folosim următoarele expresii de timp cu viitorul simplu, la început sau la sfârsit de propoziție:
tomorrow (mâine), today (azi), this week/month/year (săptămâna/luna/anul acesta), next Monday/week/month/year (lunea/săptămâna/luna/anul viitor).

Întrebări

AmIworking (voi/ vei/ va/ vom/ veți/ vor lucra) tomorrow? (mâine)
Areyou
Ishe/she/it
Arewe/you/they

When (Când)

Where (Unde)

What (Ce)

How (Cum)

amIworking (voi/ vei/ va/ vom/ veți/ vor lucra) tomorrow? (mâine)
areyou
ishe/she/it
arewe/ you/ they

Dar:

Who is working tomorrow? (Cine lucrează mâine?)

Viitorul Simplu

Forma afirmativă

Folosim viitorul simplu (cu WILL) pentru a vorbi despre un lucru sigur care se va întâmpla sau pentru a vorbi despre lucruri care prezicem că se vor întâmpla.

Tomorrow will be a rainy day. (Mâine va fi o zi ploioasă.)

I think I will come to the party. (Cred că voi veni la petrecere.)

Pentru a alcătui viitorul simplu, folosim mereu WILL + forma de bază a verbului.

I/You/He/She/It/We/Theywill come to the party. (Voi/Vei/Va/Vom/Veți/Vor veni la petrecere.)

În conversații, folosim forma scurtă, ‘LL.

I’ll come. (Voi veni.)

I’ll come. (Voi veni.)
She’ll come. (Va veni)
We’ll come. (Vom veni.)

Folosim următoarele expresii de timp cu viitorul simplu, la început sau la sfârsit de propoziție:
tomorrow (mâine), soon (curând), next week/month/year (săptămâna/luna/anul viitor), in a minute/an hour/two days/2020/the future (într-un minut/o oră/două zile/2020/viitor).

Forma negativă

Pentru a alcătui propoziții negative cu viitorul simplu, folosim WILL NOT (WON’T) + forma de bază a verbului.

She will not (won’t) go to London next week. (Ea nu va merge în Londra săptămâna viitoare.)

They will not (won’t) buy a new car. (Ei/Ele nu vor cumpăra o mașină nouă.)

Întrebări de tip DA/NU și răspunsuri scurte

Will I go home? (Voi pleca acasă?)

Will they eat? (Vor mânca?)

Will she come? (Va veni ea?)

Yes, I/you/he/she/it/we/they will. (Da, voi/vei/va/vom/veți/vor …)

No, I/you/he/she/it/we/they won’t.(Nu, nu voi/vei/va/vom/veți/vor …)

Întrebări de tip WH-

Pentru a alcătui întrebări de tip WH- cu viitorul simplu, de obicei adăugăm cuvântul pentru formularea întrebării înainte de întrebarea de tip DA/NU.

Will they come home at 8? (Vor veni acasă la 8?)

When will they come home? At 8. (Când vor veni acasă? La 8.)

Will shemeet Ricardo at theSpace Hotel? (Se va întâlni cu Ricardo la Hotelul Space?)

Where will she meet Ricardo? At the Space Hotel. (Unde se va întâlni cu Ricardo? La Hotelul Space.)

Will we travel by space shuttle in the future? (Vom călători cu rachetele spațiale în viitor?)

How will we travel in the future? By space shuttle. (Cum vom călători în viitor? Cu racheta.)

Will Ricardo be an astronaut? (Va fi Ricardo astronaut?)

Who will be an astronaut? Ricardo. (Cine va fi astronaut? Ricardo.)

VIITORUL CU BE GOING TO

Forma afirmativă

Folosim BE GOING TO pentru lucruri pe care plănuim să le facem în viitor.

I (eu)am going to (voi)rent a car next week. (închiria o mașină săptămâna viitoare.)
You (tu)are going to (vei)
He (el)is going to (va)
She (ea)
It (el/ea)
We (noi)are going to (vom/veți/vor)
You (voi)
They (ei/ele)

Forma negativă

I (eu)am not going to (nu voi)rent a car next week. (închiria o mașină săptămân aviitoare.)
You (tu)are not going to (nu vei)
He (el)is not going to (nu va)
She (ea)
It (el/ea)
We (noi)are not going to (nu vom/veți/vor)
You (voi)
They (ei/ele)

Întrebări de tip DA/NU

AmI (voi)going torent a boat? (închiria o barcă)
Areyou (vei)
Ishe (va)
she (va)
it (va)
Arewe (vom)
you (veți)
they (vor)
Yes, I am.No, I’m not.
Yes, he/she/it is.No, he/she/it isn’t.
Yes, we/ you/ they are.No, we/ you/ they aren’t.

Pentru a alcătui întrebări de tip WH- cu BE GOING TO, de obicei adăugăm cuvântul pentru formularea întrebării înainte de întrebarea de tip DA/NU.

When (Când?)

Where (Unde?)

Why (De ce?)

How (Cum?)

am I (voi)going torent a boat? (închiria o barcă)
are you (vei)
is he (va)
is she (va)
is it (va)
are we (vom)
are you (veți)
are they (vor)

Dar:

Who is going to rent the car? (Cine va închiria mașina?)

What is he going to rent? (Ce va închiria el?)

Învață să vorbești engleza fluent online cu profesor calificat​

Comparație: Prezentul Simplu – Prezentul Continuu

Folosim prezentul simplu atunci când vorbim despre obiceiuri și acțiuni de rutină.

Folosim următoarele expresii de timp cu prezentul simplu:

every day/week/month/year (în fiecare zi/săptămână/lună/an), on Thursday (joi), in the morning (de dimineață), in September (în septembrie), at night (noaptea), at 7:30 (la 7:30).

Folosim următoarele adverbe de frecvență cu prezentul simplu

always (mereu), usually (de obicei), often (adesea), sometimes (câteodată), never (niciodată).

Folosim prezentul continuu atunci când vorbim despre acțiuni care se petrec în momentul vorbirii.

Folosim următoarele expresii de timp cu prezentul continuu:

now (acum), right now (chiar acum), at the moment (în momentul de față).

Prezentul SimpluPrezentul Continuu
I go to work every day. (= Eu merg la muncă zilnic.)I’m going to work now. (= Merg la muncă acum.)
She goes to work every day. (= Ea merge la muncă zilnic.)She’s going to work now.
They go to work every day. (= Ei merg la muncă zilnic.)They’re going to work now.
I don’t go to work every day. (= Eu nu merg la muncă zilnic.)I’m not going to work now.
She doesn’t go to work every day. (= Ea nu merge la muncă zilnic.)She isn’t going to work now.
They don’t go to work every day. (= Ei nu merg la muncă zilnic.)They aren’t going to work now.
Do I go to work every day?Am I going to work now?
Does she go to work every day?Is she going to work now?
Do they go to work every day?Are they going to work now?
Yes, I do./No, I don’t.Yes, I am./No, I’m not.
Yes, she does./No, she doesn’tYes, she is./No, she isn’t.
Yes, they do./No, they don’t.Yes, they are./No, they aren’t.
I watch TV every day. (Mă uit la televizor zilnic.)
She watches TV every day. (Ea se uită la televizor zilnic.)
They watch TV every day. (Ei/Ele se uită la televizor zilnic.)
I’m watching TV now. (Mă uit la televizor acum.)
She’s watching TV now. (Ea se uită la televizor acum.)
They are watching TV now. (Ei/Ele se uită la televizor acum.)
I don’t watch TV every day. (Nu mă uit la televizor zilnic.)
She doesn’t watch TV every day. (Ea nu se uită la televizor zilnic.)
They don’t watch TV every day. (Ei/Ele nu se uită la televizor zilnic.)
I’m not watching TV now. (Nu mă uit la televizor acum.)
She isn’t watching TV now. (Ea nu se uită la televizor acum.)
They aren’t watching TV now. (Ei/Ele nu se uită la televizor acum.)
Do I watch TV every day. (Mă uit la televizor zilnic?)
Does she watch TV every day. (Se uită ea la televizor zilnic?)
Do they watch TV every day. (Se uită ei/ele la televizor zilnic?)
Am I watching TV now? (Mă uit la televizor acum?)
Is she watching TV now? (Se uită ea la televizor acum?)
Are they watching TV now? (Se uită ei/ele la televizor acum?)
Yes, I do./No, I don’t. (Da, mă uit./Nu, nu mă uit.)
Yes, she does./No, she doesn’t. (Da, ea se uită./Nu, ea nu se uită.)
Yes, they do./No, they don’t. (Da, ei se uită./Nu, ei nu se uită.)
Yes, I am./No, I am not. (Da, mă uit./Nu, nu mă uit.)
Yes, she is./No, she isn’t. (Da, ea se uită./Nu, ea nu se uită.)
Yes, they are./No, they aren’t. (Da, ei/ele se uită./Nu, ei/ele nu se uită.)

PREZENTUL PERFECT

Folosim prezentul perfect pentru a vorbi despre acțiuni încheiate în trecut, dar care au încă legătură cu prezentul. Folosim prezentul perfect când momentul în care s-a petrecut acțiunea nu este cunoscut sau important.

She has been to China. (Ea a fost în China.)

We have seen some beautiful mountains. (Am văzut niște munți frumoși.)

Pentru a alcătui prezentul perfect, folosim HAVE/HAS + participiul perfect (forma a 3-a) al verbului.

Forma lungăForma scurtă
I haveclimbed. (am/ai/a/ați/au urcat)I’veclimbed.
You haveYou’ve
He has
She has
It has
She’s
He’s
It’s
We have
You have
They have
We’ve
You’ve
They’ve

Forma afirmativă

Reguli de scriere:

Participiul perfect pentru verbele regulate este același ca forma lor la trecutul simplu. (-d, -ed, -ied)

live – lived – lived (a trăi, a locui)

climb – climbed – climbed (a urca)

cry – cried – cried (a plânge)

Verbele care au o forma neregulată la trecutul simplu vor avea, de asemenea, o formă neregulată la participiul trecut.

see – saw – seen (a vedea)

be – was/were – been (a fi)

go – went – gone (a merge)

Forma de bazăTrecutul simpluParticipiul trecut
be (a fi)was/werebeen
become (a deveni)becamebecome
begin (a începe)beganbegun
bite (a mușca)bitbitten
blow (a sufla)blewblown
break (a sparge)brokebroken
bring (a aduce)broughtbrought
build (a construi)builtbuilt
buy (a cumpăra)boughtbought
catch (a prinde)caughtcaught
choose (a alege)chosechosen
come (a veni)camecome
cost (a costa)costcost
cut (a tăia)cutcut
do (a face)diddone
draw (a desena)drewdrawn
drink (a bea)drankdrunk
drive (a conduce)drovedriven
eat (a mânca)ateeaten
fall (a cădea)fellfallen
feed (a hrăni)fedfed
feel (a simți)feltfelt
fight (a se lupta)foughtfought
find (a găsi)foundfound
fly (a zbura)flewflown
forget (a uita)forgotforgotten
forgive (a ierta)forgaveforgiven
get (a primi)gotgot
give (a da)gavegiven
go (a merge)wentgone
grow (a crește)grewgrown
have (a avea)hadhad
hear (a auzi)heardheard
hide(a ascunde)hidhidden
hit (a lovi)hithit
hold (a ține)heldheld
hurt (a răni)hurthurt
keep (a păstra)keptkept
know (a ști)knewknown
leave (a pleca)leftleft
lose (a pierde)lostlost
make (a face)mademade
meet (a întâlni)metmet
pay (a plăti)paidpaid
put (a pune)putput
read (a citi)readread
ride (a călări)roderidden
run (a alerga)ranrun
say (a spune)saidsaid
see (a vedea)sawseen
sell (a vinde)soldsold
send (a trimite)sentsent
set (a seta)setset
shake (a agita)shookshaken
show (a arăta)showedshown
shut (a închide)shutshut
sing (a cânta)sangsung
sit (a sta)satsat
sleep (a dormi)sleptslept
speak (a vorbi)spokespoken
spend (a cheltui, a petrece)spentspent
stand (a sta în picioare)stoodstood
steal (a fura)stolestolen
swim (a înota)swamswum
take (a lua)tooktaken
teach (a preda, a învăța pe cineva)taughttaught
tell (a spune)toldtold
think (a gândi, a crede)thoughtthought
throw (a arunca)threwthrown
understand (a înțelege)understoodunderstood
wake (a trezi)wokewaken
wear (a purta)woreworn
win (a câștiga)wonwon
write (a scrie)wrotewritten

PREZENTUL CONTINUU CU REFERIRE LA VIITOR

Putem folosi prezentul continuu pentru a vorbi despre lucruri pe care plănuim să le facem în viitor. Este similar cu be going to.

Iam / am notworking. (voi/vei/va/vom/veți/vor lucra)
Youare / are not
He/She/Itis / is not
We/You/Theyare / are not

Folosim următoarele expresii de timp cu viitorul simplu, la început sau la sfârsit de propoziție:
tomorrow (mâine), today (azi), this week/month/year (săptămâna/luna/anul acesta), next Monday/week/month/year (lunea/săptămâna/luna/anul viitor).

Întrebări

AmIworking (voi/vei/va/vom/veți/vor lucra) tomorrow? (mâine)
Areyou
Ishe/she/it
Arewe/you/they

When (Când)

Where (Unde)

What (Ce)

How (Cum)

amIworking (voi/vei/va/vom/veți/vor lucra) tomorrow? (mâine)
areyou
ishe/she/it
arewe/you/they

Dar:

Who is working tomorrow? (Cine lucrează mâine?)

Viitorul Simplu

Forma afirmativă

Folosim viitorul simplu (cu WILL) pentru a vorbi despre un lucru sigur care se va întâmpla sau pentru a vorbi despre lucruri care prezicem că se vor întâmpla.

Tomorrow will be a rainy day. (Mâine va fi o zi ploioasă.)

I think I will come to the party. (Cred că voi veni la petrecere.)

Pentru a alcătui viitorul simplu, folosim mereu WILL + forma de bază a verbului.

I/You/He/She/It/We/Theywill come to the party. (Voi/Vei/Va/Vom/Veți/Vor veni la petrecere.)

În conversații, folosim forma scurtă, ‘LL.

I’ll come. (Voi veni.)

I’ll come. (Voi veni.)
She’ll come. (Va veni)
We’ll come. (Vom veni.)

Folosim următoarele expresii de timp cu viitorul simplu, la început sau la sfârsit de propoziție:
tomorrow (mâine), soon (curând), next week/month/year (săptămâna/luna/anul viitor), in a minute/an hour/two days/2020/the future (într-un minut/o oră/două zile/2020/viitor).

Forma negativă

Pentru a alcătui propoziții negative cu viitorul simplu, folosim WILL NOT (WON’T) + forma de bază a verbului.

She will not (won’t) go to London next week. (Ea nu va merge în Londra săptămâna viitoare.)

They will not (won’t) buy a new car. (Ei/Ele nu vor cumpăra o mașină nouă.)

Întrebări de tip DA/NU și răspunsuri scurte

Will I go home? (Voi pleca acasă?)

Will they eat? (Vor mânca?)

Will she come? (Va veni ea?)

Yes, I/you/he/she/it/we/they will. (Da, voi/vei/va/vom/veți/vor …)

No, I/you/he/she/it/we/they won’t.(Nu, nu voi/vei/va/vom/veți/vor …)

Întrebări de tip WH-

Pentru a alcătui întrebări de tip WH- cu viitorul simplu, de obicei adăugăm cuvântul pentru formularea întrebării înainte de întrebarea de tip DA/NU.

Will they come home at 8? (Vor veni acasă la 8?)

When will they come home? At 8. (Când vor veni acasă? La 8.)

Will shemeet Ricardo at theSpace Hotel? (Se va întâlni cu Ricardo la Hotelul Space?)

Where will she meet Ricardo? At the Space Hotel. (Unde se va întâlni cu Ricardo? La Hotelul Space.)

Will we travel by space shuttle in the future? (Vom călători cu rachetele spațiale în viitor?)

How will we travel in the future? By space shuttle. (Cum vom călători în viitor? Cu racheta.)

Will Ricardo be an astronaut? (Va fi Ricardo astronaut?)

Who will be an astronaut? Ricardo. (Cine va fi astronaut? Ricardo.)

VIITORUL CU BE GOING TO

Forma afirmativă

Folosim BE GOING TO pentru lucruri pe care plănuim să le facem în viitor.

I (eu)am going to (voi)rent a car next week. (închiria o mașină săptămâna viitoare.)
You (tu)are going to (vei)
He (el)is going to (va)
She (ea)
It (el/ea)
We (noi)are going to (vom/veți/vor)
You (voi)
They (ei/ele)

Forma negativă

I (eu)am not going to (nu voi)rent a car next week. (închiria o mașină săptămân aviitoare.)
You (tu)are not going to (nu vei)
He (el)is not going to (nu va)
She (ea)
It (el/ea)
We (noi)are not going to (nu vom/veți/vor)
You (voi)
They (ei/ele)

Întrebări de tip DA/NU

AmI (voi)going torent a boat? (închiria o barcă)
Areyou (vei)
Ishe (va)
she (va)
it (va)
Arewe (vom)
you (veți)
they (vor)
Yes, I am.No, I’m not.
Yes, he/she/it is.No, he/she/it isn’t.
Yes, we/you/they are.No, we/you/they aren’t.

Pentru a alcătui întrebări de tip WH- cu BE GOING TO, de obicei adăugăm cuvântul pentru formularea întrebării înainte de întrebarea de tip DA/NU.

When (Când?)

Where (Unde?)

Why (De ce?)

How (Cum?)

am I (voi)going torent a boat? (închiria o barcă)
are you (vei)
is he (va)
is she (va)
is it (va)
are we (vom)
are you (veți)
are they (vor)

Dar:

Who is going to rent the car? (Cine va închiria mașina?)

What is he going to rent? (Ce va închiria el?)

burlington cursuri engleza online

Învață Engleză online

Învață limba engleză împreună cu o echipă competentă și motivată. Oferim lecții de limba engleză pentru toate nivelurile. Noi te vom ajuta să alegi cursul potrivit pentru tine.

Află toate detaliile despre cursurile noastre!

Te așteptăm
la Burlington